Book Lokaler og værelser

Hos Kulturbrugsen kan du leje selskabslokaler:

 • Stort lokale med plads til ca. 100 personer
 • Mindre lokale med plads til ca. 30 personer

Du kan leje lokalerne enkeltvis eller sammen.

Hos os får du god tid til at gøre klar til din fest, idet lokalet er tilgængeligt fra dagen før arrangementet kl. 12.00 til dagen efter arrangementet kl. 12.00. Det vil sige, at hvis du holder fest en lørdag aften, har du mulighed for at få nøglen allerede fredag kl. 12.00, og så skal du først aflevere igen søndag kl. 12.00.

Se her for priser for de to lokaler.

Ydermere udlejer vi:

 • To dobbeltværelser med adgang til te-køkken og bad.

Se her for priser for de to værelser.

Indtil videre skal du rette henvendelse til vores bookingansvarlige for at booke hos os.

Du finder lejebetingelser nedenfor.

Michelle Klofta
(bookingansvarlig)

Mail: booking@kulturbrugsen.dk

Tlf: 30 28 11 11

Her kan du se ledige tider de 2 lokaler:

Klik på “I dag”
NB – mobil i landscape (vandret).

KULTURBRUGSEN på Facebook

seneste 5 indlæg – se flere på Facebook.com/kulturbrugsen

Lej lokaler og værelser hos Kulturbrugsen

Priser for leje af huset/lokaler 

Ved leje af lokaler i 2 døgn er lokalet tilgængeligt fra dagen før arrangementet kl. 12.00 til dagen efter arrangementet kl. 12.00.
Det vil sige, at hvis du holder fest en lørdag aften, har du mulighed for at få nøglen allerede fredag kl. 12.00, og så skal du først aflevere igen søndag kl. 12.00.

Sal 1 (106 m2, ca. 100 personer)
 • 2 døgn: kr. 2.500,-
 • Op til 6 timer: kr. 1.200,-
Sal 2 (35 m2, ca. 30 personer)
 • 2 døgn: kr. 1.300,-
 • Op til 6 timer kr. 950,-
Sal 1 + 2 samlet:
 • 2 døgn: kr. 2.800,-
Erstatningsprisliste
 • Glas: 15,00 pr. stk.
 • Porcelæn: 25,00 pr. stk.
 • Stole: 600,00 pr. stk.
 • Borde: 2.000,00 pr. stk.
 • Andet inventar: Erstattes med nypris

Priser for dobbeltværelser på 1. sal

Leje af værelse (pr. døgn)
 • 150,- for medlemmer og ved leje af sal
 • 300,- for ikke-medlemmer

Med adgang til te-køkken m/køleskab, kaffemaskine og el-kedel.

Booking foregår ved at rette henvendelse til bookingansvarlig.

Lejebetingelser

 • Booking foregår ved at rette henvendelse til bookingansvarlig Michelle Klofta på mail: booking@kulturbrugsen.dk eller mobil: 30 28 11 11
 • Lejetager er ansvarlig for overholdelse af husreglerne og lejeaftalen og vil kunne holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske konsekvenser af brud på lejeaftalen og husreglerne.
 • Lejetager er ansvarlig for at erstatte skader, som måtte opstå på inventar, service og udstyr, ifølge husets erstatningsprisliste.
 • Lejetager er ansvarlig for almindelig slutoprydning (opvask og rengøring) jf. tjekliste i husregler
 • Hvis aflevering af lokale/huset er misligholdt, kan lejetager påregne en ekstra regning for ødelæggelser og rengøring.
 • Lejetager er brandansvarlig under hele arrangementet – se opslag og brandinstrukser.
 • Ved leje af huset betales depositum svarende til halvdelen af lejebeløbet ved aftalens indgåelse.
 • Afbestillingsregler: Hvis afbestilling af lokale sker 3 måneder før afholdelse af arrangement, betales hele depositummet tilbage. Hvis afbestilling sker en måned inden afholdelse af arrangement, tilbagebetales depositummet ikke.
 • Kulturbrugsen forbeholder sig retten til at afvise eller annullere lejeaftalen til enhver tid. Ved en evt. aflysning bliver lejen betalt tilbage til lejetager.
 • Kulturbrugsen forbeholder sig retten ikke at udleje til 18-års fødselsdagsfester og lignende fester.

Husregler

 1. Kulturbrugsen kan lejes af privatpersoner, foreninger og firmaer.
 2. Ved festlige lejligheder må der spilles musik til kl. 02.00.
 3. Vis hensyn til naboer samt det omgivende miljø. Kulturbrugsen ønsker at holde byen og naturen omkring os pæn – samt at have et godt naboskab.
 4. Rygning er ikke tilladt i huset eller foran huset på Brogade og Bagerstræde. Det er tilladt at ryge i Gårdhaven. De opstillede kummer skal anvendes.
 5. Det påhviler lejeren, at området omkring huset ikke lider overlast, og at alt affald fjernes.

Tjekliste ved aflevering af huset/lokale

 1. Service, bestik m.v. skal være afvasket og sat på plads.
 2. Kaffe- og tekander skal skylles og aftørres.
 3. Borde og stole tørres af og sættes på plads
 4. Gulvet fejes / støvsuges og vaskes.
 5. Affald fjernes, sorteres og deponeres i affaldscontainere.
 6. Køkkenet rengøres.
 7. Alle medbragte ting fjernes.

Der vil blive afkrævet et oprydningsgebyr på kr. 500,00, hvis disse regler ikke er fulgt.

Vedtaget af Kulturbrugsens Bestyrelse

November, 2018

Foreningen Kulturbrugsen

aq2
aq4
aq13

Foreningens formål

Foreningen har det almennyttige formål:

 • at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn.
 • Kulturbrugsen er et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre.
 • Kulturbrugsen inspirerer til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse.
 • Kulturbrugsen formidler områdets historie bl.a. vikingetid.
 • Kulturbrugsen arbejder for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge.
 • Kulturbrugsen tager initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.

Relation til lokalsamfundet og samarbejdspartnere

Kulturbrugsen har siden opstart i 2014 haft bred opbakning i lokalsamfundet – både blandt brugere af huset og de lokale foreninger.

Husets samarbejdspartnere er Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Landdistriktsgruppen, Visit Aalborg Fjordland og Vikingebyen i Sebbersund.

Find vejBook lokaler

Vær med til at støtte vores fælles hus i Sebbersund

Personligt medlemsskab

Hvis du ønsker at støtte foreningen Kulturbrugsen kan du tegne et personligt medlemsskab.

 • Pris: 150,- pr. år

Som medlem kan du opnå rabat til ved åbne arrangementer i huset, hvor der skal betales entré.

Fra 2021 vil det blive muligt at tegne et plus-medlemsskab med fuld adgang til den kommende grejbank.

Medlemsskab for firma og foreninger

Ligeledes kan I som firma eller forening tegne medlemsskab:

 • Pris: 1.000,- pr. år.

Som firma eller forening har I ret til at anvende husets mødelokaler til arrangementer gennem hele året.

Kulturbrugsen henstiller til, at der ikke overbookes, således at man evt. afholder sig fra at booke hver tirsdag de næste tre år frem. Der skal være plads til alle, og der skal tages hensyn til udlejning til fester og betalte weekendarrangementer.

Bestyrelsen i Kulturbrugsen forbeholder sig endvidere retten til at bede om aflysning af et eksempelvis bestyrelsesmøde for at give plads til et betalte arrangement eller et arrangement, som har almenvældets interesse.

  For medlemsskab er du velkommen til at betale enten:

  • direkte via MobilePay på 321115 eller
  • kontonummer 9814-2071983490.

  Husk at angive fulde navn og mailadresse – på forhånd tak.

  Alternativt er du velkommen til at rette henvendelse direkte til vores kasserer.

  Vedtægter for Kulturbrugsen

  § 1: Foreningens navn

  • Foreningens navn er Kulturbrugsen. Kultur er her defineret som aktiviteter,formidling, møder og kreativitet. Kulturbrugsen skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende organ i Sebberområdet.

  § 2: Foreningens formål

  Foreningen har det almennyttige formål:

  • at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn.
  • Kulturbrugsen skal være et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre.
  • Kulturbrugsen skal inspirere til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse.
  • Kulturbrugsen skal formidle områdets historie bl.a. vikingetid.
  • Kulturbrugsen vil arbejde for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge.
  • Kulturbrugsen skal tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.

  § 3: Medlemskab af Kulturbrugsen

  Som medlem af Kulturbrugsen optages enhver borger, der er fyldt 18 år, og som ønsker at støtte op om foreningens formål. Man kan vælge at tegne personligt medlemskab, firmamedlemskab eller foreningsmedlemskab.

  • Stk. 1
   Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen.
   Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • Stk. 2
   Kontingentet betales for et kalenderår. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet for foreningens medlemmer. Medlemmer, der ikke betaler kontingent, senest 3 måneder efter påkrav, slettes af medlemslisten.

  § 4: Foreningens generalforsamling

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og på foreningens hjemmeside.

  Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på en generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 1. februar. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen ved opslag.

  Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens årsberetning
  4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis 25 % af medlemmerne med deres underskrift og med samtidig angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske derom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom. Indkaldelsen sker med to ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og på foreningens hjemmeside.

  § 5: Sammensætning og valg af bestyrelse

  Bestyrelsen for Kulturbrugsen består af 5 medlemmer valgt for en 2-årig periode. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

  Af de 5 medlemmer er 3 på valg i lige år, mens 2 er på valg i ulige år. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Møderne indkaldes af formanden, så ofte denne finder det nødvendigt, eller såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

  Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Møder indkaldes af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

  Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger, som lægges ud på foreningens hjemmeside.

  §6: Om udvalg og arbejdsgrupper

  Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg og/eller arbejdsgrupper.

  Personer, der ikke er medlemmer, kan efter bestyrelsens beslutning deltage som medlemmer af sådanne arbejdsgrupper/udvalg. Et udvalg skal altid have en kontaktperson/tovholder, der enten

  • er medlem af bestyrelsen eller
  • refererer til et medlem af bestyrelsen

  Et udvalg/en arbejdsgruppe arbejder altid under ansvar over for bestyrelsen.

  §7: Økonomi og regnskab

  • Kulturbrugsen søges finansieret via indtægter fra medlemskontingenter

  • Kulturbrugsen søges finansieret

  • via tilskud fra private, offentlige instanser og sponsorater
  • ved aktiviteter
  • ved udlejning af Kulturbrugsens lokaler

  Ved aktiviteter, hvor Kulturbrugsen er arrangør, tilfalder et eventuelt overskud Kulturbrugsen. Ligeledes vil et eventuelt underskud skulle dækkes af Kulturbrugsen.

  Ved aktiviteter, der arrangeres af foreninger, laug eller privatpersoner, og hvor Kulturbrugsen´ opgave alene er at danne ramme om aktiviteten /arrangementet, skal Kulturbrugsen ikke have del i et eventuelt overskud. Ligeledes dækker Kulturbrugsen ikke et eventuelt underskud. Kulturbrugsen’s regnskab følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

  Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af bestyrelsen og foretaget revision, forelægges på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år.

  §8: Anvendelse af formue

  En eventuel formue anvendes i henhold til Kulturbrugsen´s formålsparagraf (§2).

  §9: Vedtægtsændringer

  Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte, på en generalforsamling til hvilken det af dagsordenen fremgår, at der foreligger forslag til vedtægtsændring. Såfremt mindre end 20 % af foreningens medlemmer er fremmødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved simpelt flertal.

  §10: Opløsning af Kulturbrugsen

  Opløsning af Kulturbrugsen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger (jf. §8). Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 4 ugers mellemrum. Ved beslutning om opløsning skal Kulturbrugsen samtidig træffe beslutning om afvikling af foreningens aktiviteter og anvendelse af foreningens eventuelle formue. Dog skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med vedtægtens §7.

  § 11: Tegning og hæftelse

  Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele kassereren eller andre prokura til at tegne over for pengeinstitutter og girokort eller lignende. For de af bestyrelsen på Kulturbrugsen´s vegne indgåede forpligtelser hæfter alene Kulturbrugsen med foreningens formue.

   

  Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. september, 2014

  Ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den. 14. januar, 2016

  Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 15. februar 2017.

  Find vej

  aq10

  Kulturbrugsen i Sebbersund  ligger smukt i det lille fiskeleje

  ved indsejlingen til Halkær bredning ved Nibe.

  Adresse: Brogade 17, 9240 Nibe

   

   

  Se på kort

  Kontakt Kulturbrugsen

  Bookingansvarlig

  Michelle Klofta

  Mail: booking@kulturbrugsen.dk

  Tlf: 30 28 11 11

  Formand

  Lone Haagerup

  Mail: formand@kulturbrugsen.dk

  Tlf:  20 41 22 88

  Kasserer

  Thomas Asbjørn Thomsen

  Mail: kasserer@kulturbrugsen.dk

  Tlf: 25 20 90 92

  Adresse

  Brogade 17
  9240 Nibe